** - 1980 ISF 2911 2 ad. 50 lik TABAKA 2975-6 10 LU BLOK

CUMHURIYET