Denizcilik, Aslı Trablusgarp Vali ve Kumandan Sabıkı Müşir İbrahim Paşa Hazretleri Tarafından Bizzat Tersim ve Cemiyetimize İhda Olunup Cemiyetçe Donanma Menfaatine Tab Ettirilmiştir. Trablusgarp ve Civarını gösteren Harita, Fiyatı 40 Para, 1327

40 x 56 cm.