FİLM MÜZİKLERİ

WEST SIDE STORY

K 6-7 P 7 USA BASKI-AÇILIR KAPAK, KAPAK KENARINDA YIRTIK VAR