SOLD

GEORGE MICHAEL

CARELESS WHISPER

K 6 P 6 HAFİF ÇITIRTILI İNGİLİZ BASKI-KAPAKTA HAFİF KABARMA VAR