Or-Ahayim Musevi Hastahanesi Balat yardım tebrik kartı 1964