Üsküdar Merkez-i Rüşdiyesinden Hüseyin Avni Efendiye Verilen 1 Kanunievvel 1331 Tarihli Tasdikname